BẢNG GIÁ BÌNH LƯU ĐIỆN

STT

THỜI GIAN LƯU

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

SỨC NÂNG/M2

 ĐƠN GIÁ

1

24h - 30h

Bình loại 2B 9.0AH công suất 400kg

BỘ

dưới 10m²

 2.800.000

2

24h - 30h

Bình loại 2B 9.0AH công suất 600kg

BỘ

dưới 14m²

3.000.000

3

36h - 48h

Bình loại 2B 15.0AH công suất 400kg

BỘ

dưới 15m²

 3.400.000

4

36h - 48h

Bình loại 2B 15.0AH công suất 600kg

BỘ

dưới 20m²

 3.700.000

5

36h - 48h

Bình loại 4B 9.0AH công suất 800kg

BỘ

dưới 25m²

 5.000.000

6

36h - 48h

Bình loại 4B 9.0AH công suất 800kg

BỘ

dưới 30m²

5.600.000